Svampe i Østjylland  af Flemming V. Larsen  


Svampelokaliteter i Østjylland


Marselisborg skovene syd for Århus

Marselisborg skovene strækker langs kysten syd for Århus fra "Tivoli Friheden" og Stadion til Moesgård Museum og Giber Å's udløb ved Moesgård strand. Marselisborg skovene er altså her brugt under et for de sammenhængende skove: Havreballe Skov, Forstbotanisk Have, Kirkeskoven, Hestehaven, Thorskov, Skåde Skov, Strandskoven, Storskoven, Moesgård Skov, Enemærket Skov og Moesgård Have.

Terrænet er kuperet med høje bakker og dybe kløfter dannet under den sidste istid. Der har været skov her langt tilbage i tiden. Skovene ejes og drives af Århus Kommune, som prøver den svære balanceakt at tage hensyn til såvel det miljø- og skovbrugsmæssige, som skovens rekreative værdi som bynær skov. Der er offentlig adgang til skovene, med visse restriktioner for færdsel med heste, løse hunde og mountainbikes (hvor især de sidste har gjort og tildels stadig gør stor skade på skoven)

Marselisborg skovene består hovedsaglig af høj bøgeskov iblandet eg og andre løvtræer med enkelte partier nåletræ. Jorden er ler- og kalkholdig. Især på de forblæste kystbakker er jorden dækket af et tyndt morlag; mens man længere inde i skoven finder mere muldrige steder.

Svampemæssigt er Marselisborg Skovene især kendt for et rigt flor af mykorrhiza-svampe fra ædel løvskov, som skørhatte (Russula), mælkehatte (Lactarius), knoldslørhatte (Cortinarius, underslægt Phlegmacium) og Rørhatte (Boletus).

Af mere sjældne svampefund kan nævnes Satans Rørhat (Boletus satanas), Guldrørhat (Aureoboletus gentilis), Sortblånende Rørhat (Boletus pruinatus), Firfarvet Slørhat (Cortinarius rufoolivaceus), Prægtig Slørhat (Cortinarius cedretorum), Sirene-slørhat (Cortinarius splendens), Flosset Fluesvamp (Amanita strobiliformis), Violblå Fagerhat (Calocybe ionides) m. fl.

Svampespisere kan også finde mange gode svampe i Marselisborg Skovene. I gode år kan man bl. a. plukke mange Spislig Rørhat / Karl Johan (Boletus edulis), Punktstokket Indigo-rørhat (Boletus erythropus), Stor Trompetsvamp (Craterellus cornucopioides), Broget Skørhat (Russula cyanoxantha) , og man kan da også være heldig at finde så mange Alm. Kantarel (Cantarellus cibarius)/ Bleg Kantarel (Cantarellus pallens) og Alm. Pigsvamp (Hydnum repandum), at man har til et måltid.

Link: Marselisborg SkoveneSvampelokaliteter    Indeks

Fløjstrup Skov

Fløjstrup Skov ligger i forlængelse af Marselisborg Skovene syd for Giber Å fra Moesgård Stand til Mariendal. Skoven ejes og drives af Århus Kommune og der er offentlig adgang; men da en stor del af skoven er afspærret for biler og skoven ligger forholdsvis langt væk fra Århus, bærer den knap så meget præg af rekreative aktiviteter som Marselisborg Skovene.

Hvad angår terræn- og jordbundsforhold ligner Fløjstrup Skov og Marselisborg Skovene hinanden. Mens Fløjstrup skov forstmæssigt består af en større del yngre og tættere beplantninger. Kun det østligste bælte på ca.100-50 m ned mod stranden, som er det mest interessante område svampemæssigt, består af egentlig høj bøgeskov. Her finder man også nogle udskridningszoner med plastisk ler - og i bunden af disse, helt ud til stranden, vokser visse steder gamle popler. På grænsen mellem Marselisborg Skovene (Enemærket Skov) og Fløjstrup Skov findes endvidere et svampemæssigt interessant område med birk på fungtig bund.

I Fløjstrup Skov finder man mange af de samme svamper som i Marselisborg Skovene, dvs. især mange rørhatte, skørhatte. og mælkehatte. Dog ofte med dominans af lidt andre arter. Tenstokket Rørhat (Boletus appendiculatus) er således ofte den mest almindelige rørhat.

Af sjældne svampe kan nævnes: Blodplettet Koralsvamp (Ramaria sanguinea), Bleg Koralsvamp (Ramaria pallida), Smuk Koralsvamp (Ramaria formosa), Violetstokket Parasolhat (Cystolepiota bucknallii), Knippe-skørhat (Russula viscida), Honning Skørhat (Russula mellinolens), Anis-skørhat (Russula frangatissima), Bæltet mælkehat (Lactarius zonarius), Ringbæltet Slørhat (Cortinarius Rufoalbus), Lillabladet slørhat (Cortinarius callohrous), Gulbæltet slørhat (Cortinarius triumphans)m. fl.Svampelokaliteter    Indeks

Skanderborg Dyrehave

Skanderborg Dyrehave ligger umiddlebart syd for Skanderborg. Den afgrænses mod syd af Skanderborg , mod nord af Sorte Sø, Lille Sø og vådområdet mellem disse, mod vest af Døj Sø. Skoven har et areal på ca. 106 ha. Højeste punkt er Ørnebjerg på 44 m lige syd for festivalpladsen. At der liger en skov her skyldes arealets tidligere anvendelse som kongeligt jagtområde.

Vækstvilkårene i Dyrehaven fordeler sig inden for 3 hovedtyper:
Almindelige gode jordbundsforhold med god forsyning af plantenæringsstoffer, som det er almindeligt øst for isens hovedstilstandslinie. Disse forhold er gældende i langt den største del af skoven. Det vigtigste træ her er bøg.
Blødbundsarealer. Disse lavtliggende områder findes ud til Skanderborg Sø, Sorte Sø og Lille Sø og er en følge af vandstandssænkningen i søerne. Vigtigste træer er el og birk.
Områder med mindre gode vækstbetingelser. Findes mest vest for Rævediget og syd for A-10. Vigtigste trærer er gran og fyr.

Formålet med Dyrehaven er, at den skal indgå som en naturlig del af kommunens friarealer. Den skal primært drives som lystskov, altså en skov, hvor hensynet til de rekreative værdier prioriteres over de økonomiske.

Svampelivet i Skanderborg Dyrehave er i den sidste halve snes år blevet undersøgt af Jens Mårbjerg. Se artsliste

Dyrehaven må betegnes som en ganske god svampelokalitet, hvilket først og fremmest skyldes de førnævnte varierede jordbundsforhold.

Man vil i sæsonen næsten altid kunne finde svampe i Dyrehaven. Er der for tørt under bøgene og granerne, kan man bevæge sig ud i birke- og ellebevoksningerne i de fugtie områder, hvor der som regel vil være gevinst.
Af mere sjældne svampefund kan nævnes Ellerørhat (Gyrodon lividus), der hvert år dukker frem i store mængder ved Døj Sø. Desuden kan nævnes Nordisk mælkehat (Lactarius trivialis), flere arter af stjernebolde og en halv snes parasolhattearter.
Svampespisere kan også med udbytte besøge Dyrehaven og finde de almindelige store rørhatte under bøg og birk, skørhatte, foranderlig skælhat og honningsvampe.
Hvorimod man går forgæves efter kantareller og stor trompetsvamp :-(Svampelokaliteter   Indeks

Hårup Sande

Hårup Sande er den del af Silkeborg Nordskov, der afgrænses af Århus-Ringkøbingvejen, Skærbæk-bebyggelsen, golfbanen og bakkelandet op mod Hårup. Af navnet fremgår det, at det drejer sig om et tidligere flyvesandsområde. Det fremgår også af terrænets udseende i dag: området er en flad slette med lave sandrevler og spredte småklitter.

Da vejvæsnet i årene op til 1960 anlagde ringvejen nord om Silkeborg, stod man og manglede fyldjord. Man fik af skovrider H.S.L.Schoubye lov til at grave en sø i Hårup Sande og skaffe opfyld på denne måde. Der var også tænkt på detaljerne. Nogle småøer skulle stå tilbage, så at eventuelle jordrugende fugle bedre kunne være i fred for rævene. Søen er miljømæssig en berigelse af området herude.

Hårup Sande er et smukt og særpræget nåleskovsområde, der besøges af mange skovgæster.De ældste træer er ca. 150 år gamle skovfyr, og ellers skifter det fra ca. 100 år gammel bjergfyr i stærkt forfald til yngre plantninger af forskellig alder og art plus forskellig selvsået opvækst.

Skovfyr bliver med alderen et mere og mere udpræget lystræ d.v.s et træ, der tillader en stor del af dagslyset at nå ned til skovbunden. Skovbunden er derfor ikke et trist nåledække. Der er bundvegetation og undertiden underskov, afhængig af de vekslende lys- og bundforhold. På den fattige bund er vegetationen hedeagtig: mosser og laver, bølget bunke, hedelyng, tyttebær, blåbær og revling.

Den næringsfattige og sure jordbund giver specielle vækstbetingelser, der ikke findes ret mange steder i Danmark. Mange af de svampe, der findes i Hårup Sande, er derfor sjældne andre steder.

Her kan nævnes skællet kødpigsvamp (Sarcodon imbricatus), fyrre-rørhat (Leccinum vulpinum), sveden skørhat (Russula adusta), cinnoberbladet slørhat (Cortinarius semisanguineus), rosenrød slimslør (Gomphidius roseus), brun kokos-mælkehat (Lactarius mammosus), elfenbens-mælkehat (Lactarius musteus), leverbrun mælkehat (Lactarius hepaticus), bæltet korkpigsvamp (Hydnellum concrescens), gulkødet grynhat (Cystoderma jasonis), skarp ridderhat (Tricholoma aestuans), kastanje-ridderhat (Tricholoma albobrunneum), halsbånds-ridderhat (Tricholoma focale), dråbeplettet ridderhat (Tricholoma pessundatum)

Der er også en rigdom af spisesvampe: Karl Johan (Boletus edulis), rødbrun rørhat (Boletus pinophilus), Brunstokket rørhat (Boletus badius), broget rørhat (Suillus variegatus), grovporet rørhat (Suillus bovinus), prægtig skørhat (Russula paludosa), græsgrøn skørhat (Russula aeruginea), Ægte ridderhat (Tricholoma auratum), Grå ridderhat (Tricholoma portentosum), brun kamfluesvamp (Amanita fulva), rødmende fluesvamp (Amanita rubescens).Svampelokaliteter   Indeks

Silkeborg Skovene

En overvejende del af arealet rundt om Silkeborg er dækket af skov, til daglig kaldet Silkeborgskovene, men de har også navn hver i sær: Nordskoven, Sønderskoven med Slåensø, Østerskoven, Vesterskoven, Lysbro skov, Kobskov og Odden.

Skovene består af både løv og nåletræsstykker, og flere steder vokser der meget høje douglasgraner. Der er ca 27% bøg, 5% eg, 4% anden løvskov og 64% nåleskov.

Terænnet veksler fra fladt til meget stærkt kuperet. Højderne kan selv inden for korte afstande veksle fra 21 til 123 m.o.h. Klimaet er gennemgående koldt og blæsende, men med forholdsvis rigelig nedbør. Jordbunden består overvejdende af lerfrit sand eller grus, dog findes på 1/4 af arealet lerblandet sand og desuden hedejord. Et ikke ubetydelig areal er mager førnejord.

Ved Jenskjær lige syd for Gjessø er der meget sumpet, og en masse kildevæld kommer ud af bakkerne. Her gror der om foråret både stenmorkel (Gyromitra esculenta) og nøkketunge (Mitrula sclerotipus).

Rødstokket fladhat (Collybia erythropus), blålig barkhat (Hohenbuehelia atrocoerulea), almindelig moskantarel (Arrhenia acerosa), gyldengrå munkehat (Melanoleuca cognata), silke-ridderhat (Tricholoma colombetta), gyldenhat (Phaeolepiota aurea) og klidhat (Rozites caperatus) er nogle af de ikke så almindelige svampe, som er fundet i Silkeborgskovene

Den meget giftige snevid fluesvamp (Amanita virosa) er ret almindelig i Silkeborgskovene.

Da det er en meget blandet skov, findes der i gode svampeår utrolig mange forskellige svampe, og man kan da også altid få fyldt kurven med spisesvampe.  Svampelokaliteter    Indeks